Nota legal

1. DADES IDENTIFICATIVES

1.1. INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (d’ara en avant IVC) és una entitat de dret públic el domicili social de la qual es troba siti a la Plaça de l’Ajuntament, 17, a València. CIF: Q-9655132-J. Telèfon: 96.353.93.00, correu electrònic: ivc@ivc.gva.es

1.2. IVC és el propietària del domini d’esta web que porta per nom INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA, d’ara en avant IVC, i el gestor dels seus continguts.

1.3. Així mateix, el nom de domini, titularitat de IVC és: ivc.gva.es; així com en el cas de la web especialitzada del Centre de Documentació Escènica, documentacionescenica.com, documentacionescenica.es, documentacioescenica.com i documentacioescenica.es.2. OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ

2.1. Estes són les condicions generals (d’ara en avant condicions generals) que regulen l’accés, navegació i ús dels llocs web sota estos dominis (d’ara en avant, IVC o lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (es consideren d’ara en avant continguts els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial).

2.2. Es considerarà que l’accés o la mera utilització de la web IVC per part de l’usuari implica l’adhesió d’este a les condicions generals que IVC tinga publicades en cada moment en què accedisca a la web IVC. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament estes condicions generals. Es considera com a usuari tota persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els servicis i activitats, gratuïtes o oneroses, desenrotllades en la web IVC.

2.3. Estes condicions generals tenen per objecte regular l’accés, navegació i ús de la web IVC, però, independentment d’estes, IVC podrà establir unes condicions particulars que regulen la utilització o contractació de servicis específics oferits als usuaris a través de la web IVC. Així mateix, a través de la web IVC podrà habilitar altres entitats perquè publiciten o presten els seus servicis. En estos casos, IVC no serà responsable d’establir les condicions generals i particulars que caldrà tindre en compte en la utilització, prestació o contractació d’estos servicis per tercers i, per tant, no podrà ser considerat responsable d’estos.

2.4. Abans d’utilitzar o contractar els dits servicis específics prestats per IVC, l’usuari haurà de llegir atentament les corresponents condicions particulars creades a este efecte per IVC. La utilització o la contractació dels dits servicis específics implica l’acceptació de les condicions particulars que els regulen en la versió publicada per IVC en el moment en què es produïsca la dita utilització o contractació.


3. DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

3.1. L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA és titular o té la corresponent llicència sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial de la web INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA.

3.2. En cap cas es considerarà que l’accés i navegació de l’usuari implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d’estos drets per part de IVC.

3.3. En conseqüència, no està permés suprimir, eludir o manipular l’avís dels drets d’autor (copyright) i qualssevol altres dades d’identificació dels drets de IVC o dels seus titulars incorporades als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, les empremtes digitals o qualssevol mecanismes d’informació o d’identificació que puguen trobar-se en els continguts.

3.4. Així mateix està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, fer segones o posteriors publicacions, carregar arxius, enviar per correu, transmetre, usar, tractar o distribuir d’alguna manera la totalitat o part dels continguts inclosos en la web IVC per a propòsits públics o comercials, si no es disposa de l’autorització expressa i per escrit de IVC o, si és el cas, del titular dels drets a què corresponga.

3.5. Tot el material contingut en el lloc web IVC ha sigut cedit pels titulars dels drets. En alguns casos, IVC no ha localitzat els drethavents de l’esmentat material. Si alguna persona o entitat acredita ser-ho, pot posar-se en contacte amb IVC per a regularitzar la situació. Web: http://ivc.gva.es/ correu electrònic: ivc@ivc.gva.es


4. ACCÉS

4.1. L’accés a la web ivc per part dels usuaris té caràcter lliure i gratuït; no obstant això, alguns dels servicis i continguts oferits per IVC o tercers a través de la web IVC poden trobar-se subjectes a la contractació prèvia del servici o producte i al pagament d’una quantitat de diners de la manera que es determine en les corresponents condicions particulars, i en este cas es posaran a la seua disposició de manera clara.

4.2. Quan siga necessari que l’usuari es registre o l’aportació dades personals per a poder accedir a algun dels servicis específics, la recollida, el tractament i, si és el cas, la cessió o l’accés de les dades personals dels usuaris, serà aplicable el que disposa la política de privacitat especificada més avant en este document.

4.3. Queda prohibida la contractació de productes i servicis a través de la web IVC per part de menors d’edat: estos hauran d’obtindre obligatòriament i amb anterioritat el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables dels actes que duguen a terme els menors a càrrec seu, d’acord amb la normativa vigent.


5. UTILITZACIÓ DEL LLOC WEB

5.1. Si per a la utilització o contractació d’un servici en la web IVC l’usuari ha de registrar-se, este serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre es dota l’usuari d’una contrasenya, este es compromet a fer un ús diligent i a mantindre en secret la contrasenya per a accedir a estos servicis. En conseqüència, els usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualssevol identificadors o contrasenyes que li siguen subministrades per IVC, i es comprometen a no cedir el seu ús a tercers, ja siga temporalment o permanent, ni a permetre el seu accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’usuari la utilització il·lícita dels servicis per qualsevol tercer il·legítim que empre a este efecte una contrasenya a causa d’una utilització no diligent o de la pèrdua d’esta per l’usuari.

5.2. En virtut de l’anterior, l’usuari està obligat a notificar de manera immediata als gestors de la web de IVC qualsevol fet que permeta l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes, com ara el robatori, pèrdua o l’accés no autoritzat a estos, a fi de procedir a la seua immediata cancel·lació. Mentres no es comuniquen estos fets, IVC quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que puga derivar-se de l’ús indegut per part de tercers dels identificadors o contrasenyes no autoritzats.

5.3. L’accés, navegació i ús de la web IVC és responsabilitat de l’usuari, per la qual cosa este es compromet a observar diligentment i fidelment qualsevol instrucció addicional impartida per IVC o pel personal autoritzat de IVC relativa a l’ús de la web IVC i dels seus continguts.

5.4. Per tant, l’usuari s’obliga a usar els continguts de manera diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstindre’s de:

 • Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, la moral i els bons costums generalment acceptats, o a l’orde públic.
 • Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, a menys que es tinga l’autorització del titular dels corresponents drets o això estiga legalment permés.

 


6. LLICÈNCIA SOBRE LES COMUNICACIONS

6.1. En cas que l’usuari envie informació de qualsevol tipus a la web IVC, el primer declara, garantix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que la dita informació no infringix cap dret de propietat intel·lectual, de marca, de patent, secret comercial o qualsevol altre dret de tercer, que la dita informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

6.2. L’usuari reconeix assumir la responsabilitat i deixarà indemne IVC i la web IVC per qualsevol comunicació que subministre personalment o al seu nom; eixa responsabilitat inclou, sense cap restricció, l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’esta.

6.3. L’acceptació d’estes condicions generals implica la cessió en exclusiva per part de l’usuari de qualsevol dret d’explotació de propietat intel·lectual o industrial que l’usuari puga posseir sobre les comunicacions que realitze a través de la web de IVC o a IVC.


7. RESPONSABILITATS I GARANTIES

7.1. IVC no garantix ni es fa responsable de:

 • La continuïtat dels continguts de la web IVC.
 • L’absència d’errors en els dits continguts ni la correcció de qualsevol defecte que puga ocórrer.
 • L’absència de virus o altres components danyosos en la web IVC o en el servidor que els subministra.
 • La invulnerabilitat de la web IVC o la inexpugnabilitat de les mesures de seguretat que s’adopten en el domini.
 • La falta d’utilitat o rendiment dels continguts de la web IVC.
 • Els danys o perjuís que cause, a si mateix o a un tercer, qualsevol persona que infringisca les condicions, normes i instruccions que IVC establix en la web IVC o a través de la vulneració dels sistemes de seguretat de la web IVC.

 

No obstant això, IVC declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins de les seues possibilitats i de l’estat de la tecnologia, per a garantir el funcionament de la web IVC i evitar l’existència i transmissió de virus i la resta de components danyosos als usuaris.


8. ENLLAÇOS

ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

8.1. En la web IVC, l’usuari podrà trobar enllaços a altres llocs web per mitjà de diferents botons, enllaços, bàners, etc. Estos llocs són gestionats per tercers. IVC no té facultat ni mitjans humans ni tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres llocs web amb els quals s’establixen enllaços des de la web IVC. En conseqüència, IVC no pot assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web amb què s’establix un enllaç des de la web IVC; en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts, en general.

8.2. L’establiment de qualsevol tipus d’enllaç per part de la web IVC amb un altre lloc web alié no implica que hi haja cap tipus de relació, col·laboració o dependència entre IVC i el responsable del lloc web alié.

 

ENLLAÇOS EN ALTRES LLOCS WEB AMB DESTINACIÓ A LA WEB IVC

8.3. Si qualsevol usuari, entitat o lloc web desitja establir algun tipus d’enllaç amb destinació a la web IVC, haurà d’atindre’s a les estipulacions següents:

 • L’enllaç només es podrà dirigir a la pàgina principal o home de la web IVC, excepte autorització expressa i per escrit de IVC.
 • L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de portar a l’usuari, per mitjà d’un clic, a la mateixa adreça url IVC http://ivc.gva.es/, i ha de comprendre completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal del lloc web. En cap cas, llevat que IVC ho autoritze de manera expressa i per escrit, el lloc web que realitza l’enllaç podrà reproduir, de cap manera, la web IVC, incloure’l com a part de la seua web o dins d’un dels seus marcs o crear un navegador sobre qualsevol de les pàgines de la web IVC.
 • En la pàgina que establix l’enllaç no es podrà declarar de cap manera que IVC ha autoritzat este enllaç, llevat que IVC ho haja fet expressament i per escrit. Si l’entitat que realitza l’enllaç correctament des de la seua pàgina a la web IVC desitja incloure en la seua pàgina web la marca, denominació, nom comercial, rètol, logotip, eslògan o qualsevol altre tipus d’element identificatiu de IVC, haurà de posseir prèviament la seua autorització expressa i per escrit.
 • IVC no autoritza l’establiment d’un enllaç a la web IVC des d’aquelles pàgines web que continguen materials, informació o continguts il•lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguen la moral, l’orde públic o les normes socials generalment acceptades.

 

8.4. IVC no té facultat ni mitjans humans i tècnics per a conéixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o servicis facilitats per altres llocs web que tinguen establits enllaços amb destinació a la web IVC. IVC no assumix cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la web IVC que establix eixe enllaç amb destinació a la web IVC, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i servicis, els seus propis enllaços o qualsevol dels seus continguts en general.


9. DURACIÓ I MODIFICACIÓ

9.1. IVC podrà modificar els termes i condicions ací estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi de la mateixa manera en què apareixen estes condicions generals o a través de qualsevol tipus de comunicació dirigida als usuaris.

9.2. La vigència temporal d’estes condicions generals coincidix, per tant, amb el temps de la seua exposició, fins que siguen modificades totalment o parcialment, moment en el qual passaran a tindre vigència les condicions generals modificades.

9.3. Amb independència del que disposen les condicions particulars, IVC podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, en qualsevol moment i sense necessitat de preavís, l’accés als continguts de la pàgina, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir cap indemnització. Després de la dita extinció, seguiran vigents les prohibicions d’ús dels continguts exposades anteriorment en estes condicions generals.


10. GENERALITATS

10.1. Els encapçalaments de les distintes clàusules són únicament informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les condicions generals.

10.2. En cas d’existir discrepància entre allò que s’ha establit en estes condicions generals i les condicions particulars de cada servici específic, prevaldrà allò que s’ha disposat en estes últimes.

10.3. En cas que qualsevol disposició d’estes condicions generals siga considerada nul•la o inaplicable, en la seua totalitat o en part, per qualsevol jutjat, tribunal o òrgan administratiu competent, la dita nul·litat o inaplicació no afectarà les altres disposicions de les condicions generals ni les condicions particulars dels diferents servicis de IVC.

10.4. El no exercici o execució per part de IVC de qualsevol dret o disposició continguda en estes condicions generals no constituirà una renúncia, excepte reconeixement i acord per escrit per la seua banda.


11. JURISDICCIÓ

11.1. Les relacions establides entre IVC i l’usuari es regiran pel que disposa la normativa vigent sobre la legislació aplicable i la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa preveja la possibilitat que les parts se sotmeten a un fur, IVC i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que puga correspondre’ls, se sotmeten als jutjats i tribunals de la ciutat de València.


12. NAVEGACIÓ ANÒNIMA A TRAVÉS DE LES PÀGINES WEB

IVC, entitat pública titular del lloc web IVC només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la web IVC:

 • El nom del domini del proveïdor PSI o adreça IP que els dóna accés a la xarxa. Per exemple, un usuari del proveïdor xxx únicament estarà identificat amb el domini xxx.es o l’adreça IP. D’esta manera serà possible elaborar estadístiques sobre els països i servidors que visiten més sovint la web IVC.
 • La data i hora d’accés a la web IVC. Això ens permet esbrinar les hores de més afluència i dur a terme els ajustos necessaris per a evitar problemes de saturació en hores punta.
 • L’adreça d’Internet des de la qual va partir l’enllaç que dirigix a la web IVC. Esta dada farà possible conéixer l’efectivitat dels distints bàners i enllaços que apunten el servidor de la web IVC, a fi de potenciar els que oferisquen millors resultats.
 • La referència de peticions http de cada secció. Això permetrà conéixer les àrees de més èxit i augmentar i millorar el seu contingut, a fi que els usuaris obtinguen un resultat més satisfactori.

 

La informació obtinguda d’esta manera és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a un usuari concret i identificat.

 

culturarts generalitat valenciana

© Institut Valencià de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 17
46002 València

IVC

Tel. 962 936 621
ivc@ivc.gva.es

Nota legal

Area personal

Contacte express

Accepte les condicions i la política de privacitat

Subscripció al newsletter
Selecciona newsletters:


Accepte les condicions i la política de privacitat
Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web, en compliment del Reial Decret Llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més info