Institució

En aquesta secció pot consultar les dades que es refereixen a l'estructura de personal i organització institucional de l'Institut Valencià de Cultura, així com les convocatòries referents a borses de treball i ofertes d'ocupació pública.

Funcions i organigrama

icono
El públic és el protagonista

Projecte de la Direcció General

icono
Una estratègia global per a la música valenciana

Projecte de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular

icono
Passem a l'acció

Projecte de la Direcció Adjunta de Teatre i Dansa

icono
La memòria del temps. L'audiovisual i la seua funció social.

Projecte de la Direcció Adjunta d'Audiovisuals i Cinematografia.

icono
Reglament d'organització i funcionament de CulturArts Generalitat.

DECRET 5/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'Organització i Funcionament de CulturArts Generalitat [2013/100] (disposición consolidada, 04/10/2016).

icono
Disposició adicional primera de la LLEI 1/2018, de 9 de febrer, de la Generalitat, reguladora de l’Institut Valencià d’Art Modern (IVAM). [2018/1270]

Primera. Modificació de l’article 50 de la Llei 6/1993 Es modifica l’article 50 de la Llei 6/1993, de 31 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l’exercici 1994, que queda redactat com segueix: 1. L’entitat de dret públic CulturArts Generalitat passa a denominar- se Institut Valencià de Cultura, que conserva la naturalesa d’entitat de dret públic i, consegüentment, la personalitat jurídica, el patrimoni propi, els recursos i la plena capacitat d’obrar per a la realització dels seus fins de desenvolupament de la política de la Generalitat en l’àmbit de la cultura, l’art i l’oci en general, i de les arts escèniques, de la música, la cinematografia, com també amb relació a les activitats de conservació i restauració del patrimoni, de foment d’unitats artístiques estables i de gestió d’espais culturals. 2. L’entitat es regirà pel que hi ha previst en aquest article i en les disposicions que el desenvolupen, en especial, en el reglament de funcionament que n’establirà les funcions, l’estructura organitzativa, els òrgans de govern, la composició i les atribucions, en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda pública, del sector públic instrumental i de subvencions, o la normativa que la substituïsca, en les normes de dret privat que li siguen d’aplicació i en la resta de l’ordenament jurídic. L’entitat podrà disposar de personal funcionari i laboral en els termes que hi ha previstos en la legislació de funció pública. 3. Tota menció de CulturArts Generalitat que figure en l’ordenament jurídic, plans i programes haurà d’entendre’s feta a l’Institut Valencià de Cultura.

icono
LLei del Sector Públic Instrumental

LLEI 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions. [2015/1091]

Relació de jocs de treball

icono
Nomenament del subdirector/a general de Gestió de l'Institut Valencià de Cultura

RESOLUCIÓ de 13 de setembre de 2018, del director general de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es dona publicitat al nomenament i la contractació de la persona titular del lloc de lliure designació, grup A, amb complement de destinació nivell 30 i complement específic E050, de subdirector o subdirectora general de Gestió de l'Institut Valencià de Cultura. [2018/8591] (DOGV núm. 8387 de 20.09.2018)

icono
Relació de jocs de treball de CulturArts Generalitat

Resolució de 27 de desembre de 2017. Legislació consolidada: http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&id=79&sig=011647%2F2017

icono
Relació de jocs de treball de CulturArts Generalitat

Correcció d'errades de la resolució de 27 de desembre de 2017

Reconeixement de compatibilitats

Igualtat de genere

Millores d'ocupació (promoció interna)

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Cap Coordinador d'il·luminació

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per interinitat d'1 cap/a coordinador d'il·luminació.

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Cap Coordinador de So

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per interinitat d'1 cap/a coordinador de so

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Cap Gestió i Gerència del Festival Cinema Jove

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, la contractació laboral temporal d'1 cap/a gestió i gerència del festival cinema jove.

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Tècnic Superior de Gestió

Resolució del Director General d'Institut Valencià de Cultura per la qual es convoca mitjançant el procediment de millora d'ocupació la contractació temporal per acumulació de tasques d'un Tècnic/a superior de gestió.

icono
Resolució Definitiva. Millora ocupació Cap de Secció de Gestió Cultural.

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal per interinitat d'1 Cap de secció de Gestió Cultural.

icono
Resolució Definitiva. Millora ocupació Auxiliar de Sala

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal d'1 Auxiliar de Sala.

icono
Resolució Definitiva. Millora ocupació Cap de Sala

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal d'1 Cap/a de Sala.

icono
Resolució Provisional. Millora ocupació Cap de Secció de Gestió Cultural.

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol provisionalment el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal per interinitat d'1 Cap de Secció de Gestió Cultural.

icono
Resolució Definitiva. Millora ocupació Administrativo/a de Gestió

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal d'1 Administratiu/a de Gestió.

icono
Resolució Provisional. Millora ocupació Auxiliar de Sala

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol provisionalment el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal d'1 auxiliar de Sala.

icono
Resolució Provisional. Millora ocupació Cap de Sala

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol provisionalment el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal d'1 Cap/a de Sala.

icono
Resolució Provisional. Millora ocupació Administrativa/a de Gestió

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol provisionalment el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal 1 Administratiu/a de Gestió.

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Cap de Secció de Gestió Cultural

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, la contractació laboral temporal d'1 Cap/a de seccion de Gestió Cultural.

icono
Resolució Definitiva. Millora ocupació Administrativa/a de Gestió

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal per interinitat d'1 Administratiu/a de Gestió.

icono
Resolució Provisional. Millora ocupació Administrativa/a de Gestió

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol provisionalment el procediment de millora d'ocupació per a una contractació laboral temporal per interinitat d'1 Administratiu/a de Gestió.

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Administratiu/a de Gestió

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, la contractació laboral temporal d'1 Administratiu/a de Gestió.

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Cap de Sala

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal d'1 Cap Sala.

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Auxiliar de Sala

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal d'1 Auxiliar de Sala.

icono
Convocatòria millora d'ocupació. Administratiu/a de Gestió

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, la contractació laboral temporal d'1 Administratiu/a de Gestió, posat de la plantilla vacant amb reserva de lloc a favor del seu titular fins a la seua reincorporació.

icono
Resolució Definitiva. Millora d'ocupació Cap Coordinador Il·luminació

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a la contractació temporal per acumulació de tasques d'1 Cap Coordinador Il·luminació.

icono
Resolució Definitiva. Millora d'Ocupació Tècnica/a publicacions

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a la contractació temporal per acumulació de tasques d'1 Tècnic/a publicacions.

icono
Resolució Definitiva. Millora Ocupació Coordinadora/a de Producció d'Esdeveniments de Cinema

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a la contractació temporal per acumulació de tasques d'1 Coordinador/a de producció d'esdeveniments de cinema.

icono
Convocatòria contractació laboral temporal per obra i servei. Gestor/a de còpies.

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per obra i servei d'1 Gestor/a de còpies.

icono
Convocatòria contractació en règim d'interinitat. Cap Secció de Restauració d'Obra gràfica i Material d'arxiu.

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per interinitat, d'1 Cap/a de secció de Restauració d'Obra gràfica i Material d'arxiu

icono
Resolució Definitiva. Millora Empre Cap Coordinador So

Resolució del Director general de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a la contractació temporal per acumulació de tasques d'1 Cap/a Coordinador So

icono
Convocatòria contractació per Acumulació de tasques. Coordinador/a de Producció d'Esdeveniments de Cinema

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per acumulació de tasques d'1 Coordinador/a de Producció d'Esdeveniments de Cinema.

icono
Convocatòria contractació per Acumulació de tasques. Tècnic/a Publicacions

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per acumulació de tasques d'1 Tècnic/a Publicacions.

icono
Resolució Provisional. Millora empre Cap Coordinador Tècnic

Resolució del Director General de Culturarts per la qual es resol provisionalment el procediment de millora d'ocupació per a la contractació temporal per acumulació de tasques d'un Cap/a Coordinador So.

icono
Convocatòria contractació per Acumulació de tasques. Tecnico/a mitjà de Gestió Cultural

Resolució del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per acumulació de tasques d'1 Tècnic/a Mitjà de Gestió Cultural.

icono
Convocatòria contractació per Acumulació de tasques. Un Cap/a Coordinador d'il·luminació

Resolució del Director General de Culturarts per la qual es convoca, pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per acumulació de tasques d'1 Cap/a Coordinador d'il·luminació

icono
Convocatòria contractació per Acumulació de tasques. Un Cap/a Coordinador de so

Resolució del Director General de Culturarts per la qual es convoca, pel procediment de millora d'ocupació, una contractació laboral temporal per acumulació de tasques d'1 Cap/a Coordinador de so.

icono
Resolució Definitiva. Mitjora d'ocupació Cap Secció de Gestió de Personal

Resolució del director general de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es resol de forma definitiva el procediment de millora d'ocupació per a la contractació temporal per interinitat d'un lloc de la plantilla vacant a favor del seu titular. per a un cap secció de gestió de personal

icono
Resolució Provisional. Mitjora d'ocupació Cap Secció de Gestió de Personal

Resolució del Director General de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es resol provisionalment el procediment de millora d’ocupació per a la contratació temporal per interinitat d’un Cap/a de Secció de Gestió de Personal.

icono
Convocatòria contractació en règim d'interinitat. Un/a Cap Secció de Gestió de Personal

Resolució del Director General de l’Institut Valencià de Cultura, per la qual es convoca, pel procediment de millora d’ocupació, la contractació laboral temporal per interinitat d’un/a Cap de Secció de Gestió de Personal.

Convocatòries

Borses de treball definitives

Borses de treball en procés

icono
Llistat definitiu d'aspirants a Técnic/a Mitja de Gestió Administrativa

Resolució de 11 de maig de 2018 del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es fa públic el llistat definitiu d'admesos i exclosos de les borses d'ocupació temporal Técnic/a Mitja de Gestió Administrativa i es concreta el lloc i dia de la realització de les proves d'aptitud.

icono
NOTA INFORMATIVA: PRÒXIMA PUBLICACIÓ

La pròxima publicació de llistats definitius dels aspirants admesos i exclosos en les borses de treball temporal publicades en la RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2017, del Director General de l'Institut Valencià de Cultura, es realitzarà el proper 11 de maig de 2018

icono
NOTA INFORMATIVA: BORSAS DEFINITIVAS DE TREBALL TEMPORAL

Les Resolucions definitives per les quals es constitueixen les borses de treball temporal del Institut Valencià de Cultura, es poden consultar en la secció: http://ivc.gva.es/es/ivc/ivc-abierto/institucion

icono
Llistat definitiu d'aspirants a Ajudant de Manteniment

Resolució de 13 d'abril de 2018 del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es fa públic el llistat definitiu d'admesos i exclosos de les borses d'ocupació temporal d'Ajudant de Manteniment i es concreta el lloc i dia de la realització de les proves d'aptitud.

icono
Acta Test Monitors JOGV

Acta de 12 de març de 2018 de la Comissió de Valoració de la borsa de treball de Monitor/a per a les Trobades de la Jove Orquestra de la Generalitat Valenciana (JOGV).

icono
Llistat definitiu d'aspirants Tecnic/a Mitjà de Didàctica de Castelló

Resolució de 4 d'abril de 2018 del Director General de l'Institut Valencià de Cultura per la qual es fa públic el llistat definitiu d'aspirants que realitzaran les proves d'aptitud/entrevista de la borsa d'ocupació temporal de Tècnic/a Mitjà de Didàctica de Castelló i es concreta el lloc i dia de la realització de les proves d'aptitud

icono
Modificació ANNEX II Tècnic/a Mitjà de Programació d'Esdeveniments

Modificació a l'Annex II de la resolució de 8 de març de 2018 del Director General del lnstitut Valencià de Cultura per la qual es fa publique el llistat d'admesos i exclosos de les borses d'ocupació temporal de Tècnic/a Mitjà de Programació d'Esdeveniments d'Arts Escèniques/Música/Cinema

icono
Llistat definituy d'aspirants a Técnic/a Mitja de Programació d'esdeveniments

Resolució de 8 de març de 2018 del Director General de l’Institut Valencià de Cultura per la qual es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exlosos de les borses d’ocupació temporal de Tècnic/a mitjà de programació d’esdeveniments d’ Arts escèniques/Música/cinema i es concreta el lloc i dia de la realització de les proves d’aptitud.

icono
Modificació al Annex II. Monitor/a Trobada Jove Orquestra

Modificació al Annex II de la resolució del 15 de febrer de 2018 del Director General de l’Institut Valencià de Cultura per la que es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos de les borses d’ocupació temporal de monitor/a Trobada Jove Orquestra.

icono
Llistat definitiu d'aspirants Monitor/a

Resolució de 15 de febrer de 2018 del Director General de l’Institut Valencià de Cultura per la que es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos de les borses d’ocupació temporal de monitor/a Trobada Jove Orquestra i es concreta el lloc i dia de la realització de les proves d’aptitud

icono
Resolució definitiva d'admesos i exclosos. Coordinador/a de gestió i producció d'esdeveniments i Coordinador/a de programació d'esdeveniments

Resolució de 15 de desembre de 2017 del Director General de Culturarts Generalitat per la qual es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos de les borses d’ocupació temporal de Coordinador/a de gestió i producció d’esdeveniments i de Coordinador/a de programació d’esdeveniments , i es concreta el lloc i dia de realització de la prova d’aptitud

icono
Resolució definitiva d’admesos i exclosos. Tècnic/a especialista utilero/a i Tècnic/a especilista sastrería,

Resolució de 17 de novembre de 2017 del Director General de Culturarts Generalitat per la qual es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos de les borses d’ocupació temporal de Tècnic/a especialista utilero/a i Tècnic/a especilista sastrería, i es concreta el lloc i dia de la realització de les proves d’aptitud/entrevista

icono
Llistat definitiu d'aspirants que realitzaran proves per a la borsa de Tèc. mitjà d'esdeveniments (Castelló)

Resolució de 17 de novembre de 2017 del Director General de Culturarts Generalitat per la qual es fa públic el llistat definitiu d’aspirants que realitzaran les proves d’aptitud/entrevista de les borses d’ocupació temporal de Tècnic/a Mitjà d’Esdeveniments (Castelló)

icono
Resolució definitiva d'admesos i exclosos. Tec. Maquinista y Tec. Mitjà Esdeveniments (Castelló)

Resolució de 27 d’octubre de 2017 del Director General de Culturarts Generalitat per la qual es fa públic el llistat definitivu d’admesos i exclosos de les borses de treball temporal de Tècnic/a Especialista Maquinista ampliació (València), Tècnic/a Mitjà d’Esdeveniments (Castelló), i es concreta el lloc i dia de realització de les proves d’aptitud

icono
Convocatòria proves/entrevista Tec.Sup.Gestió Económica. Tec.Sup Gestió Adtva y projeccionista

Convocatòria de les proves d’aptitud/entrevista de les borses de treball de Culturarts Generalitat de Tècnic Superanar de Gestió Econòmica, Tècnic Superior de Gestió Administrativa i Projeccionista

icono
Llistat definitiu aspirants Tec. Sup. Gestió Administrativa, Tec. Sup. Gestió económica i projeccionista

Resolució de 18 d’octubre de 2017 del director general de CulturArts Generalitat per la qual es fa públic el llistat definitiu d’aspirants que realitzaran les proves d’aptitud/entrevista de la borsa de treball temporal de Tècnic Superior de Gestió Administrativa i es confirmen els llistats definitius de la borsa de treball temporal de Tècnic/a Superior de Gestió Econòmica i Projeccionista

icono
Resolució definitiva d'admesos i exclosos. Tec. eléctric, i Tec. so

Resolució de 5 d’octubre de 2017 del director general de Culturarts Generalitat per la que es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos de les borses de treball temporal de Tècnic/a especialista elèctric y Tècnico/a especialista de so, i es concreta el lloc i día de realització de la prova d’aptitut/entrevista

icono
Resolució definitiva d'admesos i exclosos. Projeccionista, Tec. Sup. Gestió Económica i Tec Sup. Gestió Administrativa

Resolució de 22 de setembre de 2017 del director general de CulturArts Generalitat per la qual es fa públic el llistat definitiu d’admesos i exclosos de les borses de treball temporal de projeccionista, tècnic/a superior gestió econòmica i tècnic/a superior gestió administrativa, i es concreta el lloc i dia de la realització de les proves d’aptitud

icono
Resolució provisional admesos y exclosos -correcció errors-

Resolució de 14 de juliol de 2017 del director general de CulturArts Generalitat per la qual es fa pública la correcció d’errors del llistat provisional d’admesos i exclosos provisionalment de les borses de treball que es constitueixen i amplien, per a la contractació de treballadors temporals en l’àmbit de l’ens públic CulturArts Generalitat

icono
RESOLUCIÓ PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS Nº ASPIRANTS-CORRECCIÓ ERRORS-

Correcció d'errors de la Resolució de data 30 de juny de 2017 del director general de Culturarts Generalitat per la qual s'acorda concretar el nombre d'aspirants que hauran de formar part de les diferents modalitats de borses de treball, les especialitats de les borses que requeriran realització d'entrevistes i/o proves d'aptitud, es determina el tipus de prova i es designa a la persona que assistirà a la comissió en la realització de les proves

icono
RESOLUCIÓ PROVISIONAL ADMESOS I EXCLOSOS

Resolució de 30 de juny de 2017 del director general de Culturarts Generalitat per la qual es fa públic el llistat provisional d’admesos i exclosos provisionalment de les borses de treball que es constituïxen i amplien, per a la contractació de treballadors temporals en l’àmbit de l’ens públic CulturArts Generalitat

icono
RESOLUCIÓ PER LA QUAL S'ACORDA EL NOMBRE D'ASPIRANTS QUE HAURAN DE FORMAR PART DE LES BORSES

Resolució de 30 de juny de 2017 del director general de Culturarts Generalitat per la qual s’acorda concretar el nombre d’aspirants que hauran de formar part de les diferents modalitats de borses de treball, les especialitats de les borses que requeriran realització d’entrevistes i/o proves d’aptitud, es determina el tipus de prova i es designa la persona que assistirà a la comissió en la realització de les proves

icono
RESOLUCIÓ AMPLIACIÓ DEL TERMINI PER A RESOLVER SOBRE ELS NO ADMESOS

Resolució del director general de CulturArts Generalitat per la qual acorda l’ampliació del termini per a resolver sobre els no admesos a tràmit en les borses de treball convocades per resolució de 12 d’abril de 2017

icono
BASES BORSES TREBALL IVC

RESOLUCIÓ de 12 d’abril de 2017, del director general de CulturArts Generalitat, per la qual s’acorda donar publicitat a les bases que regularan les borses de treball que es constituïsquen i les que s’amplien, per a la contractació de treballadors temporals en l’àmbit de l’ens públic CulturArts Generalitat

culturarts generalitat valenciana

© Institut Valencià de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 17
46002 València

IVC

Tel. 963 539 300
ivc@gva.es

Nota legal

Contacte express

Accepte les condicions i la
política de privacitat

Subscripció al newsletter


Accepte les condicions i la
política de privacitat
Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web, en compliment del Reial Decret Llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més info