IVC > BORSA URGENT TÈCNIC DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

12 de maig de 2020

Continuació del procediment

BORSA URGENT TÈCNIC DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

RESOLUCIÓ DE 12 DE MAIG DE 2020, DEL DIRECTOR GENERAL DE L'INSTITUT VALENCIÀ DE CULTURA (IVC), DE CONTINUACIÓ DEL PROCEDIMENT DE CONVOCATÒRIA D'UNA BORSA D'OCUPACIÓ TEMPORAL, PEL PROCEDIMENT D'URGÈNCIA, PER A L'ESPECIALITAT DE TÈCNIC DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

L'Institut Valencià de Cultura (IVC), va publicar en el DOGV núm. 8743, de data 19 de febrer de 2020, la resolució de 14 de febrer de 2020, del Director General, per la qual es convocava borsa d'ocupació temporal pel procediment d'urgència per a diversos llocs de treball, entre els quals el lloc de Tècnic Superior de Gestió Administrativa (A20 E038). Com s'indicava en aquesta convocatòria, el termini de presentació de sol·licituds que s'efectuava de manera telemàtica, finalitzava el 28 de febrer de 2020.

No obstant això, una vegada presentades aquestes sol·licituds, es va obrir un nou termini d'autobaremació de 17 dies naturals, la finalitat dels quals era revisar i corregir pels sol·licitants la baremació realitzada, que comprenia del 6 de març de 2020 al 22 de març de 2020.

En aquest context, es va produir la crisi sanitària originada pel COVID-19, on el Govern es va veure obligat a adoptar mesures immediates, declarant l'estat d'alarma, a través del Reial decret 463/2020, de 14 de març de 2020, disposant en el que ací interessa i en la Disposició Addicional Tercera (d'ara en avant, DA 3a), punt 1, la suspensió de termes i interrupció de terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic; regla general que, d'altra banda, operava de manera automàtica.

En aquest cas, es va produir la interrupció del citat termini d'autobaremació des del dia 14 de març de 2020, per la qual cosa en el moment que s'alce la suspensió del procediment, restaran 8 dies naturals, de l'indicat termini.

No obstant això, aquesta regla general i automàtica, els apartats 4, 5 i 6 de la citada DA 3a l'exceptuen en determinats suposats. En concret i en el que ací interessa, el punt 4 disposa el següent:

     “Sense perjudici del que es disposa en els apartats anteriors, des de l'entrada en vigor del present reial decret, les entitats del sector públic podran acordar motivadament la continu- ació d'aquells procediments administratius que vinguen referits a situacions estretament vinculades als fets justificatius de l'estat d'alarma, o que siguen indispensables per a la protecció de l'interès general o per al funcionament bàsic dels serveis.”

Evidentment, l'acord motivat de l'alçament d'aquesta suspensió i interrupció ha d'estar recolzat per l'absència de risc real de propagació del virus, ja que, en cas contrari, no podria resoldre's en aquest sentit, per ser contrari a la pròpia finalitat de la citada norma. En aquest sentit, és obvi que l'alçament d'aquesta limitació per a la continuació del procés en cap cas posa en risc la salut de les persones en la mesura en què aquest tràmit és íntegrament telemàtic.

 

En el present cas, l'interès general digne de protecció és la necessitat peremptòria, com s'indicava en la Resolució de convocatòria, de disposar aquesta entitat de manera urgent de personal amb el qual complir els compromisos de gestió derivats dels objectius operatius del pla estratègic vigent en matèria de cultura.

Aquests compromisos, en les successives i pròximes fases de la desescalada previstes pel Govern, continuen estant vigents. A ells s'uneix en major mesura, el “Pla de xoc reaCtivem”, aprovat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, a través de la Secretaria Autonòmica de Cultura i Esport, amb el qual es pretén reforçar i ampliar considerablement la programació cultural de l'IVC en tots els àmbits: arts escèniques, música i audiovisual, a fi de pal·liar els efectes de la Covid-19 en el sector cultural i ajudar de manera directa a la seua dinamització i reactivació.

En el cas particular del lloc de tècnic superior de gestió administrativa aquest interès públic és, a més, indispensable, perquè si es demorara la incorporació a l'IVC d'aquesta categoria de personal es veuria greument compromesa la posada en marxa i desenvolupament del citat Pla, tenint en compte l'elevat volum de treball administratiu i tècnic que porta implícit.

En definitiva, concorren en el present cas els requisits previstos en la Disposició Addicional Tercera, apartat 4, del Reial decret 463/2020, de 14 de març, per la qual cosa a l'empara del mateix i en virtut de les competències atribuïdes per l'article 8 del Decret 5/2013, de 4 de gener, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de Culturarts Generalitat (ara IVC),
 

RESOLC
 

PRIMER. - La continuació del procediment de convocatòria d'una borsa d'ocupació temporal pel procediment d'urgència per a diversos llocs de treball, únicament per a l'especialitat de tècnic de gestió administrativa, amb efectes del dia 12 de maig de 2020, per ser indispensable per a la protecció de l'interès general que ha motivat aquesta Resolució.

SEGON. - La continuació del còmput del termini d'autobaremació que va quedar suspès a borses.ivc.gva.es; termini que finalitzarà el pròxim dia 20 de maig de 2020 a les 23.59 hores.

Transcorregut el citat termini, es continuarà amb el procediment amb la publicació de la llista provisional d'aspirants admesos i la resta de tràmits previstos en l'apartat Vuitè de les bases reguladores de la convocatòria.

TERCER. - Disposar la publicació de la present resolució en la pàgina web de l'IVC, ivc.gva.es, als efectes oportuns.

QUART. - Contra la present resolució podrà interposar-se recurs de reposició, amb caràcter potestatiu, davant l'òrgan que ha dictat la mateixa, en el termini d'un mes a comptar des de l'endemà al de la seua publicació. Alternativament, si no recorre en reposició, pot interposar-se recurs contenciós administratiu davant el Jutjat contenciós administratiu de la ciutat de València, en el termini de dos mesos a comptadors des de l'endemà al de la publicació de la present resolució.


València, 12 de maig de 2020.

Abel Guarinos Vinyoles

Director General de l'Institut Valencià de Cultura

culturarts generalitat valenciana

© Institut Valencià de Cultura

Plaça de l'Ajuntament, 17
46002 València

IVC

Tel. 963 539 300
ivc@gva.es

Nota legal

Contacte express

Accepte les condicions i la
política de privacitat

Subscripció al newsletter


Accepte les condicions i la
política de privacitat
Sol·licitem el seu permís per a obtindre dades estadístiques de la seua navegació en esta web, en compliment del Reial Decret Llei 13/2012. Si continua navegant considerem que accepta l'ús de cookies. OK | Més info